Den här webbplatsen använder cookies i vissa funktioner för att förbättra din upplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Du kan läsa mer om cookies här.
I din kundvagn:
Kundvagnen är tom

Ordlista

Starta Eget-ordlista - MÖTESTEKNIK

Mötesteknik innehåller de formella regler som möten bör innehålla för att fungera. Vi tycker att de är tråkiga och att det går att göra möten roliga.


Mötesteknik ord och begrepp

Här följer några ord och förklaringar som rör mötesteknik:

Acklamation - är en form av ja-rop där ordförande ställer en fråga som deltagarna förväntas svara ja på.

Adjungera - Innebär att man låter utomstående personer vara med vid möte och ofta då som konsult eller rådgivare i någon särskild fråga men utan rösträtt.

Absolut Majoritet - Innebär att mer än hälften av av rösterna tycker samma sak

Anvarsfrihet - När mötesdeltagarna fått del av syrelsens berättelse vid årsmöte beslutas om styrelsen ska få ansvarsfrihet - dvs att styrelsen inte kan ställas till svars för något som hänt under året de fått ansvarsfrihet för.

Avslag - När ett förslag förkastas

Beslutsgång - Metoden man fattar beslut på. Det kan till exempel vara genom att man först försöker hitta en lösning som alla går med på och om det inte fungerar så röstar man öppet. Om frågan är känslig kan man göra en sluten omröstning (sluten votering)

Beslutsmässig - egentligen vilket beslutsskick styrelsen är i vad gäller närvaro i förhållande till stadgarna.

Besvarad - ett förslag anses vara besvarat om kraven som finns i förslaget redan är tillgodosedda.

Bifall - Accepterande.

Bordlägga - att bordlägga ett ärende innebär att det skjuts upp till ett senare tillfälle.

Dagordning - De ärenden som ska avhandlas under mötet

Fullmakt - ett dokument från en icke närvarande medlem som bevisar att en närvarande medlem har rätt att uttala sig i hans/hennes ställe.

Fyllnadsval - När någon styrelsemedlem har avgått innan mandatperioden är slut (till exempel vid en flytt i en bostadsrättsförening) så tillsätter man en annan medlem i ett fyllnadsval.

Förslagsrätt - Har den som har rätt att föra fram ett förslag till styrelsen eller årsmöte

Försökskvotering - Är en teströstning för att se om det finns tillräckligt tydligt beslutsunderlag utan att behöva gå till sluten votering.

Justera - Innebär att någon (justeraren) kontrollerar att mötesprotokollet är riktigt.

Jämkning - Om två förslag är lika kan de sammanfogas till ett.

Kallelse - Meddelande om tid och plats för styrelsemöte.

Konsensus - När alla är överens i en fråga.

Konstituering - Är hur uppdragen i styrelsen fördelas.

Mandatperiod - Är den tidsperiod för vilken styrelsen väljs - oftast ett år i taget.

Minoritet - Ett mindre antal röster.

Nominering - Förslag på personer till olika funktioner

Ordningsfråga - Behandlar hur mötet ska skötas, till exempel hur röstningen ska göras.

Presidium - Är de personer som leder ett större möte.

Proposition - Förslag.

Propositionsordning - I vilken ordning propositionerna ska läggas fram

Protokoll - Den skrivelse som görs i samband med mötet där beslut och annat tecknas ned.

Remiss - Är när man lämnar över ärendet till någon annan, kanske en konsult för ett yttrande.

Reservation - Den som anmäler reservation i ett beslut tar avstånd från beslutet.

Röstlängd - en lista över de som har rätt att rösta.

Rösträknare - den person som räknar röster vid omröstning.

Stadgar - Är föreningens/företagets/organisationens regler för hur man ska arbeta.

Styrelse - De personer som sköter föreningens/företagets/organisationens affärer mellan årsmötena.

Suppleant - Är en ersättare till någon i styrelsen när han/hon inte kan närvara.

Valberedning - Är en grupp människor som utses på årsmötet för att komma med förslag till nya personer att välja till olika uppdrag i styrelsen.

Verksamhetsberättelse - Styrelsens redogörelse för det gångna året.

Yrkande - Är ett förslag.

Yttrande - Är styrelsens kommentar till ett förslag.


Lär dig hur du gör bättre möten på http://www.motesteknik.com<< Tillbaka till ordlistan


Våra mest sålda böcker

Våra mest lästa artiklar

Starta-Eget.se är ett projekt inom Bokförlaget Redaktionen
stefan@redaktionen.se